Πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ανώνυμος Εταιρία – Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αγίων Αναργύρων αρ. 21, με Α.Φ.Μ. 094011782 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000246501000, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων») και σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.Η Εταιρεία αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σας με αυτή.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κ. Στέλιος Μαδιάς, e-mail: dpo@petsiavas.gr (εφεξής ο «DPO»). 

 1. Αντικείμενο

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας» ή η «Πολιτική») καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό ή με αφορμή την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως μεταβάλει την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τυχόν τροποποιημένων εκδόσεων

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας νοούνται ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

«αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,

«τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,  

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

 «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.  

 1. Υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως:

(α) πελάτες, εργαζόμενοι, συγγενείς εργαζομένων, μέλη ΔΣ, πρώην εργαζόμενοι, υποψήφιοι εργαζόμενοι, υποψήφιοι πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες της Εταιρείας,

(β) πελάτες, καταναλωτές, υποψήφιοι καταναλωτές, εργαζόμενοι, μέλη ΔΣ, πρώην εργαζόμενοι, υποψήφιοι εργαζόμενοι, προμηθευτές, συνεργάτες των πελατών της Εταιρείας,

(γ) τηλεθεατές και χρήστες των ιστοτόπων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας, καθώς και χρήστες των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας στις οποίες οι ίδιοι εισάγουν τα στοιχεία τους προκειμένου να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία (Newsletter) από την Εταιρεία,

(δ) ιατροί και λοιποί επαγγελματίες υγείας,

(ε) ασθενείς, και

(στ) χρήστες φαρμάκων και καλλυντικών.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται 

Κάθε φορά που αιτείστε την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις ή το διαδικτυακό μας τόπο, επικοινωνείτε με την Εταιρεία με οποιοδήποτε μέσο, συνάπτετε μαζί μας οποιουδήποτε είδους συνεργασία ή σύμβαση συνεργασίας ή σύμβαση εργασίας, μας παρέχετε οι ίδιοι υπηρεσίες ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων (τα δεδομένα συλλέγονται ανάλογα με την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που αφορούν το συγκεκριμένο υποκείμενο βάσει της σχέσης που έχει με την Εταιρεία ή τα έννομα συμφέροντά της):

 • Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, φωτογραφία κ.ά.,
 • Οικονομικά δεδομένα, όπως ΙΒΑΝ, αριθμό λογαριασμού, στοιχεία τιμολογίων, πιστοληπτική ικανότητα, στοιχεία οφειλών και πληρωμών κ.ά.,
 • Δεδομένα εκπαίδευσης, εργασίας, αξιολόγησης, οικογενειακής κατάστασης κ.ά.,
 • Δεδομένα ειδικών κατηγοριών που σχετίζονται με τη σωματική σας υγεία καθώς και με τη καλλυντικοεπαγρύπνηση ή φαρμακοεπαγρύπνηση, κ.ά..
 • Τεχνικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή σας συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τομέα παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σας σύστημα, κ.ά..  
 1. Νομιμότητα επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα όταν:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της,

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή/και των υποκειμένων των δεδομένων,

(δ) η επεξεργασία στηρίζεται στην παροχή της ρητής συγκατάθεσής σας.

 1. Σκοποί επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη σχετική επεξεργασία και συγκεκριμένα όταν:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, όπως ενδεικτικά για τη διενέργεια και διαχείριση των πωλήσεων και την επιστροφή προϊόντων όπου αυτό ζητηθεί, τη διαχείριση των πωλήσεων μη συνταγογραφούμενων προϊόντων υγείας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών και λοιπών παροχών προς επαγγελματίες υγείας, τη διαχείριση των πελατών και των προμηθευτών λιανικής ή/και χονδρικής καταναλωτικών προϊόντων, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, τη λογιστική διαχείριση πελατών, προμηθευτών και επιστροφών για τιμολογήσεις, εισπράξεις και πληρωμές, την ανεύρεση, επιλογή και διαχείριση προσωπικού, κλπ.,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της, όπως αυτές επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της φορολογικής, κοινωνικοασφαλιστικής, φαρμακευτικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για σκοπούς καλλυντικοεπαγρύπνησης και φαρμακοεπαγρύπνησης, για την καταχώρηση των δεδομένων επαγγελματιών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), την πρόσληψη ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, την εκπαίδευση του προσωπικού, κλπ., 

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή/και των υποκειμένων των δεδομένων, όπως η εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η διενέργεια και διαχείριση διαγωνισμών στην τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διαχείριση παραπόνων, ο ποιοτικός έλεγχος, η αξιολόγηση προμηθευτών και συνεργατών, η διενέργεια ελέγχου περί της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας των αντισυμβαλλομένων, ο έλεγχος των εταιρικών παροχών, η ιατρική ενημέρωση από ιατρικούς επισκέπτες, η θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή/και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούμε επίσης κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των εγκαταστάσεών μας και των υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας,

(δ) η επεξεργασία στηρίζεται στην παροχή της ρητής συγκατάθεσής σας, εφόσον γίνεται  επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που απαιτούν την παροχή της συγκατάθεσής σας, όπως σκοπούς ενημέρωσής για ιατρικά θέματα, προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας  ή προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας και να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές ενέργειες, εφόσον απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφαλή τρόπο και η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. 

 1. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε τρίτους να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους ίδιους σκοπούς, τμήματα της Εταιρείας και μέλη του προσωπικού και της Διοίκησης, εταιρείες courier και μεταφορών, διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες μάρκετινγκ, ταξιδιωτικά πρακτορεία, πλατφόρμες και εταιρείες παροχής λογισμικού και εφαρμογών (όπως ενδεικτικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και βελτίωσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, εταιρείες δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης), τράπεζες, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, φορείς του Δημοσίου, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ Δικαστήρια, Διοικητικές, Δικαστικές ή Αστυνομικές Αρχές, λοιποί φορείς του Δημοσίου, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, μάρτυρες, κτλ., ενδέχεται να αποκτούν κατά περίπτωση πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

Η σχετική πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας και πάντοτε υπό τον όρο ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα αποδέχονται και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και της νομοθεσίας. Η Εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τα πρόσωπα εκείνα στα οποία αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμονται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 1. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Όταν η επεξεργασία εκτελείται δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή/και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από τη σύμβαση.

(β) Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπουν ή/και επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.   

 1. Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται στη νομοθεσία και εφόσον δεν επιβάλλεται η διατήρηση των δεδομένων από τη νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα στη ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

 1. Χρήση Cookies

Ο παρών διαδικτυακός τόπος κάνει χρήση cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή προωθητικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των χρηστών, καθώς και για τη σύνταξη ανώνυμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και βοηθούν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή του χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και κάποιο τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη.

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση των ακόλουθων κατηγοριών cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν δε στον χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Τα εν λόγω cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου (Πάντοτε ενεργά).
 • Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, όπως ενδεικτικά πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα και τα τυχόν μηνύματα σφαλμάτων που λαμβάνουν από αυτές. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον χρήστη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας (Ενεργά κατ’ επιλογή).
 • Τhird-party cookies: Τα third-party cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας προκειμένου να συλλέξουμε δεδομένα για την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό μας τόπο. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη εμπειρία σας ως επισκέπτη στον ιστότοπό μας (Ενεργά κατ’ επιλογή).
 • Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να απομνημονεύει τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή και να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από το χρήστη, όπως η προβολή βίντεο ή η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εν λόγω cookies μπορούν να ανωνυμοποιηθούν και δεν δύνανται να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Η απόρριψη των εν λόγω cookies ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου (Ενεργά κατ’ επιλογή).
 • Cookies στόχευσης / διαφήμισης: Τα cookies στόχευσης / διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή/και προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απομνημόνευση των ιστοτόπων που ο χρήστης έχει επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ που είναι πιο αποτελεσματικά (Ενεργά κατ’ επιλογή).
 • Διαχείριση κίνησης: Τα προγράμματα διαχείρισης της κίνησης στον παρόντα ιστότοπο  χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των προγραμμάτων αυτών, διορθώνουμε τυχόν τεχνικά λάθη και προβλήματα και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες του χρήστη (Ενεργά κατ’ επιλογή).
 • Cookies κοινωνικής δικτύωσης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον ιστότοπό μας. Είναι π.χ. απαραίτητα προκειμένου να σας επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας. (Ενεργά κατ’ επιλογή).

Μπορείτε να δεχθείτε, να ελέγξετε ή/και να απορρίψετε τελείως τη χρήση των cookies. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να απορρίπτει τα cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τα διαδραστικά χαρακτηριστικά των τοποθεσιών του παρόντος ιστοτόπου στο μέτρο που η λειτουργία τους εξαρτάται από τη χρήση cookies. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@petsiavas.gr

 1. Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείες ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν σε αυτή, και άλλοι διαδικτυακοί τόποι με τη σειρά τους ενδέχεται να συνδέονται με τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπός της συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουν οι διαδικτυακές τοποθεσίες που δεν ανήκουν σε αυτή, δεν εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα, δεν αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τρίτων ιστοσελίδων, ούτε ευθύνεται για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. 

 1. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, και φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, κ. Στέλιο Μαδιά, e-mail: dpo@petsiavas.gr